Αστικές υποθέσεις

Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες εκπροσώπησης ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής και διατύπωσης γνωμοδοτήσεων, ως προς ζητήματα που άπτονται των κατωτέρω δικαιϊκών κλάδων.

Ενοχικό Δίκαιο

Πρόκειται για το τμήμα του δικαίου το οποίο αφορά, κατά κύριο λόγο, τις κάθε είδους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες. Συνήθεις κατηγορίες υποθέσεων αποτελούν οι κατωτέρω:

 • Δωρεές

 • Αγοραπωλησίες (καταβολή τιμήματος, πραγματικά και νομικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνηθεισών ιδιοτήτων του αντικειμένου της πώλησης)

 • Μισθώσεις οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης (σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού, καταβολή μισθωμάτων, απόδοση μισθίου (έξωση), φθορές στο μίσθιο, μη συμφωνημένη χρήση μισθίου, αναπροσαρμογή μισθώματος)

 • Δάνεια

 • Εγγυήσεις

 • Συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών

 • Συμβάσεις έργου

 • Προσύμφωνα

 • Αδικοπραξίες, δηλαδή παράνομη και υπαίτια περιουσιακή ζημία, ηθική βλάβη ή/και ψυχική οδύνη (σωματικές βλάβες, καταστροφή, φθορά ή παρακράτηση πραγμάτων, προσβολές προσωπικότητας, θανάτωση οικείων προσώπων)

 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός

 • Καταδολίευση δανειστών

 • Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Εμπράγματο δίκαιο

Το εμπράγματο δίκαιο απαρτίζεται από το σύνολο των διατάξεων οι οποίες σχετίζονται με τα δικαιώματα των προσώπων επί των πραγμάτων. Στην καθημερινή πρακτική απαντώνται, για παράδειγμα, οι ακόλουθες υποθέσεις:

 • Διαφορές από προσβολές της κυριότητας κινητών και ακινήτων πραγμάτων

 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών ακινήτων

 • Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών (οροφοκτησιών) ή καθέτων ιδιοκτησιών ή μεταξύ αυτών και της διαχείρισης

 • Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας στα κατά τόπον αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία και προετοιμασία της κατάρτισης συμβολαίων

 • Υποθέσεις σχετικές με το κτηματολόγιο (διορθώσεις των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά φύλλα, λ.χ. των προδήλων σφαλμάτων, των γεωμετρικών στοιχείων και των ενδείξεων «άγνωστος ιδιοκτήτης»)

 • Διανομές ακινήτων

 • Διαφορές από προσβολές της νομής και της κατοχής κινητών και ακινήτων

 • Διαφορές από προσβολές δικαιωμάτων δουλείας (επικαρπίας, διόδου, υδροδοτήσεως κλπ.)

 • Εγγραφές και εξαλείψεις ενεχύρων σε κινητά

 • Εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών σε ακίνητα

 • Κανονισμοί ορίων ακινήτων

Οικογενειακό Δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο συνίσταται από τους νομικούς κανόνες που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις, δηλαδή αυτές που αναπτύσσονται μεταξύ είτε των συζύγων, είτε των γονέων και των τέκνων, είτε των ανωτέρω και των λοιπών συγγενών. Συχνότατα ανακύπτουν ζητήματα που εμπίπτουν στα εξής επιμέρους αντικείμενα:

 • Διαζύγια, συναινετικά και κατ’ αντιδικίαν

 • Διατροφές συζύγων και συγγενών

 • Γονική μέριμνα (ιδίως επιμέλεια) ανήλικων τέκνων

 • Επικοινωνία με ανήλικα τέκνα

 • Ρύθμιση οικογενειακής στέγης (μετοίκηση)

 • Συμμετοχή στα αποκτήματα του/της συζύγου

 • Σύμφωνα συμβίωσης

 • Δικαστικές συμπαραστάσεις

 • Ακούσιες νοσηλείες

 • Αναγνωρίσεις τέκνων

 • Προσβολές της πατρότητας

 • Υιοθεσίες ανηλίκων και ενηλίκων

 • Επιτροπεία ανηλίκων

 • Αναδοχή ανηλίκων

Κληρονομικό Δίκαιο

Με τον όρο κληρονομικό δίκαιο νοείται το σύνολο των διατάξεων με τις οποίες ρυθμίζεται η διαδοχή στην περιουσία ενός φυσικού προσώπου μετά τον θάνατό του, δηλαδή του κληρονομουμένου, κατά κανόνα εκ μέρους των κληρονόμων αυτού. Στο πλαίσιο του κλάδου αυτού αναφύονται, ενδεικτικώς, υποθέσεις με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • Σύνταξη διαθηκών

 • Ανακλήσεις διαθηκών

 • Δημοσιεύσεις διαθηκών

 • Κήρυξη διαθηκών ως κυρίων

 • Ακυρότητες και ακυρωσίες διαθηκών

 • Έκδοση κληρονομητηρίων

 • Αποδοχές κληρονομιών

 • Αποποιήσεις κληρονομιών

 • Κληρονομικές διεκδικήσεις (διεκδίκηση της εξ αδιαθέτου μερίδας, της νόμιμης μοίρας κλπ.)

 • Διανομές κληρονομιών

 • Κληροδοσίες

Λοιπά ειδικότερα αντικείμενα

 • Ίδρυση και τροποποιήσεις καταστατικών σωματείων

 • Συστάσεις και τροποποιήσεις οργανισμών ιδρυμάτων

 • Τροχαία ατυχήματα

 • Προστασία δικαιωμάτων του καταναλωτή

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων