Δικονομικό διοικητικό δίκαιο

Δικαστικές διακοπές - έννοια και χαρακτηριστικά

 • Οι δικαστικές διακοπές προβλέπονται στο ά.11 Ν 1756/1988 («Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών») και προσδιορίζονται από την 1η Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 • Τα είδη των εκδικαζομένων υποθέσεων και οι Δικαστές που υπηρετούν κατά το διάστημα των δικαστικών διακοπών προβλέπονται στο ά.27 Ν 1756/1988.

 • ά.12 Ν 3514/2006: «Σε όλες τις δίκες του Δημοσίου, κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών ουδεμία απολύτως τρέχει προθεσμία, είτε εις βάρος του Δημοσίου είτε εις βάρος των άλλων διαδίκων, ούτε για την υπό τούτων ως τρίτων άσκηση δηλώσεων ούτε για την έγερση αγωγών, παρεμβάσεων και προσεπικλήσεων, ούτε, τέλος, για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου ή εξέταση μαρτύρων. Κάθε προθεσμία η οποία έχει αρχίσει προ των διακοπών, καθώς και η εξέταση των μαρτύρων, αναστέλλονται κατά τη διάρκεια των διακοπών.» Το παραπάνω άρθρο έχει ουσιαστικά τροποποιήσει το ά.61 παρ.4 εδ.γ’ ΚΔΔ.

 • ά.25 παρ.3 Ν 3610/2007: «Εξαιρετικά, προκειμένου περί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, στις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής ή ενδίκων μέσων ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων οριζομένων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από πρώτης (1ης) έως τριακοστής πρώτης (31ης) του μηνός Αυγούστου.»

Διοικητικά Δικαστήρια - είδη

   Τα διοικητικά Δικαστήρια είναι τα εξής:

      Πρωτοβάθμια:

 1.    Μονομελές Πρωτοδικείο

 2.    Τριμελές Πρωτοδικείο

 3.    Τριμελές Εφετείο

 4.    Συμβούλιο της Επικρατείας

 5.    Ελεγκτικό Συνέδριο

 6.    Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

      Δευτεροβάθμια:

 1.    Μονομελές Εφετείο

 2.    Τριμελές Εφετείο

 3.    Συμβούλιο της Επικρατείας

 4.    Ελεγκτικό Συνέδριο

 5.    Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Εκτελεστοί τίτλοι του Δημοσίου ως imperium - είδη

Οι από τον νόμο εκτελεστοί τίτλοι του Δημοσίου ως imperium είναι οι εξής (ά.45 παρ.2 ΚΦΔ):

 • Ο άμεσος προσδιορισμός του φόρου

 • Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου

 • Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου

 • Η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου

 • Η πράξη προληπτικού προσδιορισμού του φόρου

 • Η οριστική δικαστική απόφαση

 • Η πράξη επιβολής προστίμου

 • Η απόφαση της υπηρεσίας εσωτερικής επανεξέτασης

 • Η απόφαση αμοιβαίου διακανονισμού

Επιπλέον εκτελεστοί τίτλοι του Δημοσίου ως imperium περιγράφονται με γενικό και αφηρημένο τρόπο στο ά.2
παρ.2 ΚΕΔΕ.

Εξουσία Δικαστηρίων επί προσφυγών ουσίας

Η εξουσία των διοικητικών Δικαστηρίων να ελέγχουν τις πλημμέλειες των διοικητικών πράξεων επί προσφυγών ουσίας ρυθμίζεται ως εξής (ά.79 ΚΔΔ):

Είδος πλημμέλειας της διοικητικής πράξης

Δικαστικός έλεγχος στις φορολογικές & τελωνειακές διαφορές

Δικαστικός έλεγχος στις λοιπές διαφορές ουσίας

Ουσιαστική πλημμέλεια

Εντός των ορίων της προσφυγής

Εντός των ορίων της προσφυγής

Νομική πλημμέλεια

Εντός των ορίων της προσφυγής

Αυτεπάγγελτος

Ειδικά η αναρμοδιότητα ή η μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση οργάνου

Εντός των ορίων της προσφυγής

Αυτεπάγγελτος

Ειδικά η παράβαση δεδικασμένου

Αυτεπάγγελτος

Αυτεπάγγελτος

Υπολογισμός προθεσμιών στην διοικητική δίκη

 • Στο δικονομικό διοικητικό δίκαιο εφαρμόζεται ο συναπτός υπολογισμός του χρόνου των προθεσμιών, δηλαδή για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη όλες οι ημέρες, και όχι μόνο οι εργάσιμες (προθεσμία πλήρων ημερών).

 • Οι προθεσμίες του δικονομικού διοικητικού δικαίου λήγουν μόνο σε εργάσιμη ημέρα. Το Σάββατο δεν θεωρείται εργάσιμη ημέρα.

 • Τα σχετικά με τον υπολογισμό των προθεσμιών στο δικονομικό διοικητικό δίκαιο, μεταξύ των οποίων και τα παραπάνω, προβλέπονται, όσον αφορά τον ΚΔΔ, στα ά.60 παρ.1 ΚΔΔ και 1 παρ.12 Ν 1157/1981, ενώ, όσον αφορά το ΠΔ 18/1989, στο ά.40 σε συνδ. με το ά.144 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ, και στο ά.70 παρ.1 ΠΔ 18/1989.