Διοικητικές υποθέσεις

Διαθέτοντας πλήρη κατάρτιση επί της πολυσχιδούς διοικητικής νομοθεσίας και της νομολογίας των διοικητικών Δικαστηρίων, επιλύουμε διαφορές που προκύπτουν από την διατάραξη των έννομων σχέσεων μεταξύ πολίτη και Κράτους, και, αναλυτικότερα, μεταξύ ιδιωτών – φυσικών και νομικών προσώπων -, αφενός, και του Κράτους, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αφετέρου. Ενδεικτικά, παρατίθενται μορφές της παρεχόμενης προς τους εντολείς μας νομικής προστασίας σε περιπτώσεις οι οποίες απαντώνται με μεγάλη συχνότητα στην νομική πρακτική:

  • Ενημέρωση επί του διαρκώς τροποποιούμενου νομοθετικού πλαισίου το οποίο άπτεται ζητημάτων φορολογικού καθεστώτος (ΕΝ.Φ.Ι.Α., φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., φόρος μεταβίβασης ακινήτων, φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ειδικοί φόροι, τέλη κλπ.) και κοινωνικής ασφάλισης (σύνταξη γήρατος, αναπηρίας, θανάτου κλπ.), σε συνεργασία με λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία

  • Υπηρεσίες εξώδικης επίλυσης διοικητικών διαφορών μέσω της εκπροσώπησης των εντολέων μας ενώπιον πάσης φύσεως διοικητικών Αρχών για την ακύρωση ή μεταρρύθμιση δυσμενών διοικητικών πράξεων που αυτές εξέδωσαν

  • Νομική κάλυψη σε διαφορές φορολογικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, επί παραδείγματι σε διαφορές μεταξύ των ιδιωτών και των Δ.Ο.Υ., των τέως Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. (νυν Ε.Φ.Κ.Α.) αναφυόμενες από την έκδοση διοικητικών πράξεων επιβολής φόρων, εισφορών, επιβολής προστίμων λόγω μη καταβολής αυτών, από την προσβολή του δικαιώματος απονομής σύνταξης και επιδόματος κατά την συνταξιοδότηση

  • Νομική υποστήριξη σε διαφορές δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και των πειθαρχικών συμβουλίων, για παράδειγμα διεκδικήσεις οφειλόμενων αποδοχών, ακύρωση ή τροποποίηση διοικητικών πράξεων μη πρόσληψης στο Δημόσιο μέσω Α.Σ.Ε.Π., μετάθεσης, μετάταξης, απόσπασης, υποβιβασμού, προαγωγής, οριστικής ή προσωρινής παύσης δημοσίων υπαλλήλων και διοικητικών πράξεων επιβολής πειθαρχικών ποινών εν γένει

  • Νομική κάλυψη σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, λ.χ. κίνηση δικαστικής διαδικασίας αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης από το Δημόσιο για το τμήμα του ακινήτου που δεσμεύθηκε, προσδιορισμού της προσωρινής και της οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, αιτήσεις ακυρώσεως παρανόμως εκδοθεισών διοικητικών πράξεων απαλλοτρίωσης ή αιτήσεις ανάκλησης αυτών σε περίπτωση μη αξιοποίησης των απαλλοτριωθέντων λόγω επί μακρόν αδράνειας της Διοίκησης

  • Εκπροσώπηση σε διαφορές που αναφύονται από πράξεις επιβολής προστίμων για πολεοδομικές και υγειονομικές παραβάσεις, μη χορήγησης ή ανάκλησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, κήρυξης ακινήτων ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων, κήρυξης περιοχών ως αναδασωτέων και μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

  • Αγωγές ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων κατά του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση λόγω παράνομων ζημιών προκληθεισών από διοικητικά όργανα ή λόγω διεκδίκησης τιμήματος, μισθώματος ή αμοιβής εκ διοικητικών συμβάσεων προμήθειας, μισθώσεως και δημοσίου έργου, αντιστοίχως

  • Δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων σε ενστάσεις φυσικών, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων περί του κύρους των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών ή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (λ.χ. νοσοκομείων, σχολείων)