ΕιρΚορ 373/2017, αυτοκινητική διαφορά

Δέχεται την ένστασή μας περί συνυπαιτιότητος του ενάγοντος-αντιδίκου μας ως προς την πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος. Απορρίπτει εν όλω την αγωγή του αντιδίκου κατά των εντολέων μας λόγω και άλλων πλημμελειών ως προς την απόδειξη αυτής.