ΕιρΚορ 496/2020, αυτοκινητική διαφορά

Κρίνει τον 1ο εναγόμενο και αντιθέτως ενάγοντα-αντίδικό μας αποκλειστικά υπαίτιο για την πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος. Επιδικάζει στον ενάγοντα και αντιθέτως εναγόμενο-εντολέα μας το ποσόν των 3.030,00 € ως αποζημίωση για τις υλικές ζημίες που υπέστη το αυτοκίνητό του και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη ο ίδιος. Απορρίπτει την αγωγή του αντιδίκου.