Εμπορικές υποθέσεις

Στο πεδίο δραστηριότητας του γραφείου μας ανήκει η νομική εκπροσώπηση και συμβουλευτική που συναρτάται με αντικείμενα υπαγόμενα στο εμπορικό δίκαιο. Πρόκειται για τον κλάδο εκείνον ο οποίος ρυθμίζει την εμπορική δραστηριότητα και περιλαμβάνει τα κατωτέρω ενδεικτικώς απαριθμούμενα αντικείμενα:

  • Συστάσεις και λειτουργία εταιρειών, τροποποιήσεις καταστατικών, μετατροπές, λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών, εμπορικών και μη (αστικών, ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, ανώνυμων, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών, αφανών, κοινοπραξιών, ομίλων επιχειρήσεων κλπ.)

  • Πτωχεύσεις ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων, εμπορικών εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων

  • Ασφαλιστικές συμβάσεις

  • Διαφορές από την έκδοση, μεταβίβαση και μη εξόφληση αξιογράφων (ομολογιών, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, φορτωτικών, αποθετηρίων, ασφαλιστηρίων, ενεχυρογράφων κλπ.)

  • Κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, σημάτων, ευρεσιτεχνιών, υποδειγμάτων χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων)

  • Κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δημιουργημάτων της επιστήμης ή της τέχνης)

  • Διαφορές από την παρακώλυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών

  • Διαφορές από αθέμιτο ανταγωνισμό στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών