Επικύρωση αντιγράφων

Το γραφείο μας διεκπεραιώνει την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι των ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 36 του νόμου 4194/2013 («Κώδικας περί Δικηγόρων»).