Εργατικές υποθέσεις

Το γραφείο μας χειρίζεται διαφορές από σχέσεις εργασίας και συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ατομικού ή συλλογικού επιπέδου, κατ’ επιδίωξη της δικαστικής ή εξώδικης επίλυσής τους. Στο πεδίο αυτό της νομικής επιστήμης εμπίπτουν τα κάτωθι ζητήματα:

  • Διεκδικήσεις δεδουλευμένων αποδοχών (μισθών, ιδίως αμοιβών για υπερεργασία και υπερωρίες, επιδομάτων κάθε είδους, ιδίως αδειών και εορτών, κλπ.)

  • Διαφορές από απολύσεις (καταγγελίες εκ μέρους των εργοδοτών)

  • Διαφορές από παραιτήσεις από συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου (καταγγελίες εκ μέρους των εργαζομένων)

  • Διαφορές από μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας

  • Διαφορές από εργατικά ατυχήματα