Η φιλοζωία ως νομική υποχρέωση πολιτών και Δήμων

Υπό το πρίσμα του ελληνικού δικαίου, τα ζώα γενικά εξομοιούνται με πράγματα, ή, για να ακριβολογούμε νομικά – δεδομένου πως δεν τίθεται καν σε εφαρμογή κάποια νομική κατασκευή πλάσματος δικαίου – είναι πράγματα. Για παράδειγμα, το νομικό πλαίσιο της κυριότητας επί οικόσιτων ζώων καθορίζεται από τις κοινές διατάξεις του εμπράγματου δικαίου που περιλαμβάνονται στα άρθρα 999 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) και εξής, ενώ, ως προς την άσκηση βίας εναντίον τους, τίθεται σε εφαρμογή το γενικότερου πεδίου εφαρμογής άρθρο 381 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) περί φθοράς ξένης – εν προκειμένω του ιδιοκτήτη του ζώου – ιδιοκτησίας. Χαρακτηριστική, μάλιστα, είναι η χρήση του νομικού όρου ‘αδέσποτο’ για κάθε πράγμα του οποίου η κυριότητα εγκαταλείπεται (λ.χ. για ένα αντικείμενο που ρίπτεται στον κάδο απορριμμάτων), καθώς και της ορολογίας ‘καταστροφή, βλάβη ή αχρήστευση’ ζώου, η οποία απαντάται στη νομολογία του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με έναυσμα κυρίως την εθελοντική δράση – ακόμη και σε επίπεδο ακτιβισμού – μελών φιλοζωικών συλλογικοτήτων και την συνακόλουθη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης επί του ζητήματος, το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο έχει εκσυγχρονισθεί και διαμορφώσει ένα νομικό πεδίο περισσότερο προστατευτικό για τα ζώα συντροφιάς, δεσποζόμενα και αδέσποτα. Έτσι, έχει σχετικά πρόσφατα δημιουργηθεί ένα πλέγμα υποχρεώσεων απέναντι στα ζώα από το οποίο διαφαίνεται πως ο νόμος προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στην ιδιαίτερη φύση αυτών ως έμβιων όντων. Ευκταία, φυσικά, είναι η πηγαία ανθρώπινη ευσυνειδησία, ελλείψει αυτής όμως – και, δυστυχώς, δεν ελλείπει σπάνια – ο νομικός εξαναγκασμός είναι επιβεβλημένος.

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Το παρόν κείμενο εστιάζει στις διατάξεις που θεσπίσθηκαν στο πλαίσιο της θεώρησης των ζώων ως οντοτήτων χρηζόντων σεβασμού και διαφοροποιούμενων, συνεπώς, πλέον από τα λοιπά κοινά κατά νόμον ‘πράγματα’. Αντιθέτως, εκφεύγουν του πεδίου ανάλυσής του οι κανόνες δικαίου  εκείνοι οι οποίοι προβλέπουν δικαιώματα – και, συνεπώς, αντίστοιχες αξιώσεις – οικονομικής φύσης για τον ιδιοκτήτη ζώου (λ.χ. αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης επί τη βάσει κακομεταχείρισης του κατοικιδίου του), καθώς και τις αστικές, ποινικές  και διοικητικές υποχρεώσεις που γεννώνται, ως προς τους κατόχους ζώου, από τυχόν ζημιογόνα συμπεριφορά του απέναντι σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. έγερση αξίωσης αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης από γείτονα λόγω επίθεσης που δέχθηκε από δεσποζόμενο σκύλο, κατ’ άρθρο 924 ΑΚ, ή μήνυση λόγω πρόκλησης κινδύνου μέσω ζώου, κατ’ άρθρο 435 ΠΚ, ή επιβολή προστίμου κατόπιν δαγκώματος λόγω παράλειψης χρήσης φιμώτρου, κατ’ άρθρο 21 Ν. 4039/2012), αλλά στις διατάξεις που θεσπίσθηκαν στο πλαίσιο της θεώρησης των ζώων ως οντοτήτων χρηζόντων σεβασμού και διαφοροποιούμενων, συνεπώς, πλέον από τα λοιπά κοινά κατά νόμον ‘πράγματα’. Λόγω της επιλογής αυτής της προσέγγισης, η έρευνα εκτείνεται στη νομοθεσία της οποίας οι παραβάσεις διακρίνονται από την κοινή συνισταμένη της έλλειψης σεβασμού απέναντι στα ζώα  και, για τον λόγο αυτό, επισύρουν:

  1. ποινικές κυρώσεις πολιτών (ΠΙΝΑΚΑΣ 2),

  2. λήψη μέτρων εκ μέρους του εισαγγελέα (ΠΙΝΑΚΑΣ 3),

  3. διοικητικές κυρώσεις πολιτών (ΠΙΝΑΚΑΣ 4), καθώς και

  4. αξιώσεις ιδιωτών εναντίον των Δήμων (ΠΙΝΑΚΑΣ 5), στο νομικό πλαίσιο της ευθύνης των τελευταίων για τα αδέσποτα ζώα.

Αναλυτικότερα, αφού προηγηθούν ορισμένες διευκρινίσεις εννοιολογικού περιεχομένου (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), αρχικά παρουσιάζονται οι ενέργειες οι οποίες επισύρουν ποινές, εκείνες δηλαδή στις οποίες έχει αποδοθεί τέτοιος βαθμός ηθικής απαξίας, ώστε να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα/ποινικά αδικήματα (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) και να φέρουν τον παρανόμως ενεργούντα στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Μορφές ποινής συνιστούν, εν προκειμένω, η φυλάκιση και η χρηματική ποινή. Στη συνέχεια, αναλύεται η πρόβλεψη λήψης μέτρων απομάκρυνσης του ζώου από τον ιδιοκτήτη του κατόπιν εντολής του εισαγγελέα (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) και, ακολούθως, το νομικό καθεστώς επιβολής διοικητικών κυρώσεων, και συγκεκριμένα προστίμων, στους παραβάτες (ΠΙΝΑΚΑΣ 4). Πολλές από τις παράνομες ενέργειες συνιστούν ταυτόχρονα και ποινικές και διοικητικές παραβάσεις, ή/και λόγους έκδοσης διάταξης του εισαγγελέα. Έτσι, είναι καταγεγραμμένες σε δύο (2), ακόμη και σε τρεις (3) από τους ακόλουθους πίνακες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για τη βελτίωση της εποπτείας του αναγνώστη και της συνοχής του κειμένου, λαμβάνει χώρα παραπομπή από τον έναν πίνακα στον άλλον, επισημαινόμενη με αστερίσκο. Έπεται, τέλος, η έκθεση των υποχρεώσεων των Δήμων (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) έναντι των αδέσποτων, ειδικότερα, ζώων συντροφιάς.

Τα κύρια νομοθετήματα στα οποία περιλαμβάνονται οι διατάξεις που ακολουθούν είναι:

– ο Ν. 4039/2012 («Περί των Αδέσποτων και των Δεσποζόμενων Ζώων Συντροφιάς και της Προστασίας τους από την Εκμετάλλευση ή τη Χρησιμοποίηση με Κερδοσκοπικό Σκοπό»), με τις τελευταίες τροποποιήσεις από τον νόμο 4509/2017

– ο Ν. 2017/1992 («Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς»)

Οι προστατευτικές διατάξεις των δεσποζόμενων ζώων τα οποία όμως δεν είναι συντροφιάς, αλλά αντικείμενα εκμετάλλευσης, εμπορικής και μη, λ.χ. τα αμνοερίφια κυριότητος κτηνοτρόφων, καθώς και εκείνες περί των άγριων ζώων, δεν συνιστούν αντικείμενο της παρούσης ανάλυσης. Μικρές παρεκβάσεις, όμως, χρήσιμες για τη διαμόρφωση πληρέστερης αντίληψης εκ μέρους των πολιτών, λαμβάνουν χώρα, κατ’ εξαίρεση, στον βαθμό που οι ως άνω νόμοι θεσπίζουν ορισμένα προστατευτικά μέτρα για τις κατηγορίες αυτές (λ.χ. απαγόρευση βασανισμού και επιβολής μονομαχίας για κάθε ζώο, ειδικές ρυθμίσεις για τα δεσποζόμενα άγρια ζώα τσίρκου).

 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ

Κομβική για την κατανόηση του ζητήματος είναι η έκθεση των νομικών ορισμών των κατωτέρω κρίσιμων όρων:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αρ.

Διατάξεις

Όρος

Έννοια

1.

ά.1 περ.γ

Ν. 4039/2012

Ζώο συντροφιάς

Κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς

 

2.

ά.1 περ.δ

Ν. 4039/2012

Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς

Κάθε ζώο συντροφιάς που τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του

 

3.

ά.1 περ.ε

Ν. 4039/2012

Αδέσποτο ζώο συντροφιάς

Κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους

 

4.

ά.1 περ.β

Ν. 4039/2012

Ευζωία των ζώων

Το σύνολο των κανόνων τους οποίους πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με:

– την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν,

– την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες,

χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών),

– τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη,

– τη φροντίδα για χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού,

– την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά

– τη μέριμνα για τον σεβασμό της ύπαρξής τους

 

5.

ά.1 περ.ζ

Ν. 4039/2012

Μικρό ζώο συντροφιάς

Το ζώο συντροφιάς το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά

 

6.

ά.4 και 22

Ν. 4039/2012

Ηλεκτρονική σήμανση

Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών.

 

Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX−B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

 

7.

ά.1 περ.ιε

Ν. 4039/2012

Φορέας εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση

Ο κτηνίατρος που πιστοποιείται από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

– διενεργεί τη σήμανση, την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση,

– εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου και

– ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες

 

 

Δεν εμπίπτει, επομένως, στο εννοιολογικό πεδίο του όρου ‘δεσποζόμενα ζώα’ η περίπτωση εκείνων των οποίων η επαφή με τον άνθρωπο εξαντλείται στην εκ μέρους του παροχή – ακόμη και σε τακτική βάση – τροφής και νερού, διότι ελλείπει η κατ’ απαίτηση του νόμου άμεση εποπτεία και μέριμνά του. Ωστόσο, πολλές διατάξεις καταλαμβάνουν περιπτώσεις μη δεσποζόμενων – κατά την προεκτεθείσα έννοια – ζώων, αρκούμενες αποκλειστικά στο γεγονός της απλής ενασχόλησης κάποιου προσώπου με αυτά. Από το γεγονός, λοιπόν, πως κριτήριο υπαγωγής ενός προσώπου στις διατάξεις αυτές συνιστά μία αμιγώς πραγματική κατάσταση, ούτε η κυριότητα, αλλά ούτε καν κάποια συστηματική επίβλεψη, διαφαίνεται ήδη ευκρινώς πως ο νομοθέτης, εν προκειμένω, δεν υιοθετεί τη θεώρηση των ζώων ως περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, σε πληθώρα ρυθμίσεων που εκτίθενται στη συνέχεια, υπόλογος απέναντι στον νόμο φέρεται οποιοσδήποτε εν τοις πράγμασι τα φροντίζει, είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο κάτοχος, είτε ο συνοδός, είτε ο φύλακάς τους, διευρυνομένου, κατ’ αυτόν τον τρόπο, του προστατευτικού πεδίου. Κατά περίπτωση, φυσικά, το εύρος της εφαρμογής περιορίζεται αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη.

 

2. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Έπεται η καταγραφή πράξεων ή παραλείψεων σε τέτοιο βαθμό ειδεχθών, ώστε να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα/ποινικά αδικήματα, επισύροντα την επιβολή των εσχάτων κυρώσεων, δηλαδή των ποινικών, ιδίως φυλάκισης και χρηματικής ποινής. Στην ποινική δίκη, ως πολιτικώς ενάγον μπορεί να παρίσταται αυτοτελώς κάθε φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα από το αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο, κατ’ άρθρο 84 ΚΠΔ. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης συντάσσεται από αρμόδια αρχή, δηλαδή κυρίως τους υπαλλήλους της ελληνικής Αστυνομίας και της δημοτικής Αστυνομίας, της δασικής υπηρεσίας, των τελωνείων, των σταθμών υγειονομικού κτηνιατρικού ελέγχου, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και διαβιβάζεται αυθημερόν στον αρμόδιο Δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Αρ.

Διατάξεις

Εγκλήματα

Ποινές

1.

ά.5 §1 περ. γ και 20 §2

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου γενικώς, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του, και ειδικότερα:

 

– Παράλειψη μέριμνας για την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν

 

– Παράλειψη μέριμνας για την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες

 

– Παράλειψη μέριμνας για τη διαβίωσή τους χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών)

 

– Παράλειψη φροντίδας για ιατρική περίθαλψη

 

– Παράλειψη φροντίδας για χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού

 

– Παράλειψη μέριμνας για την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7)

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

2.

ά.5 §1 περ.γ και 20 §2

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη μέριμνας για την κτηνιατρική εξέταση του ζώου, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 6)

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

3.

ά.5 §1 περ.γ και 20 §2

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη μέριμνας για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 7)

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

4.

ά.5 §1 περ.ε και 20 §2

Ν. 4039/2012

 

Εγκατάλειψη του ζώου, ενώ, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, παράλειψη γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, παράλειψη παράδοσης σε αυτόν και λήψης από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (αρ. 13)

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

5.

ά.5 §8 και 20 §4

Ν. 4039/2012

– Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού)

 

Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή έως 3.000€

 

6.

ά.6 §1 και 20 §1

Ν. 4039/2012

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που, για εμπορικούς σκοπούς, εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, για τους σκύλους αρκούντος και ενός θηλυκού,

– χωρίς αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία πιστοποιεί ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης ή/και

– χωρίς οι εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σήμανση και καταχώριση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ή/και

– χωρίς να τηρούνται μητρώα για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής ή/και

– γονιμοποιώντας θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο ή/και

– γονιμοποιώντας θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό ή/και

– γονιμοποιώντας θηλυκό σκύλο αναπαραγωγής μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου

 

Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.

Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

7.

ά.6 §3 περ.γ και δ

και 20 §2

Ν. 4039/2012

Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων

Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων σκύλων

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

8.

ά.7 §4 και 20 §2

Ν. 4039/2012

 

– Συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ -15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

9.

ά.16 και 20 §2

Ν. 4039/2012

Βασανισμός, κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ` αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός

 

Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δε θεωρείται ακρωτηριασμός.

 

Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 9)

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

10.

ά.16 και 20 §2

Ν. 4039/2012

 

– Πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου, με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

 

Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της μονομαχίας μεταξύ ζώων.

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 10)

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

11.

ά.12 και 20 §3 Ν. 4039/2012

– Διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού

 

 

 

Φυλάκιση μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

12.

ά.12 και 20 §3 Ν. 4039/2012

Διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ’ όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους

 

Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων.

 

Φυλάκιση μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

13.

ά.12 και 20 §3 Ν. 4039/2012

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, εκτός αν:

– το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, εφοδιάζεται με σχετική άδεια από τον δήμο,

– κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα ζώα συντροφιάς βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη, κατόχου ή συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην τους προξενεί φόβο ή πόνο,

– ο κτηνίατρος είναι παρών σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης και

– τα ζώα συντροφιάς που συμμετέχουν σε εκθέσεις, έχουν σημανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.

 

Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων.

 

Φυλάκιση μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

14.

ά.12 και 20 §3 Ν. 4039/2012

Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μονομαχίας

 

 

Φυλάκιση μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

15.

ά.12 και 20 §3 Ν. 4039/2012

– Εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών

 

Φυλάκιση μέχρι 2 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

Σε περίπτωση υποτροπής η χρηματική ποινή διπλασιάζεται

 

16.

ά.20 §4

Ν. 4039/2012

– Κλοπή ζώου συντροφιάς

Φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή έως 3.000€

 

17.

ά.3

Ν. 2017/1992

– Άσκοπη ενέργεια με την οποία ένα ζώο συντροφιάς πονά, υποφέρει ή αγωνιά

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

18.

ά.3

Ν. 2017/1992

 

Εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

19.

ά.4

Ν. 2017/1992 και

20 §4α

Ν. 4039/2012

– Ανευθυνότητα για την υγεία και τη φυσική κατάστασή του ζώου από το άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή έχει δεχθεί να ασχοληθεί μ’ αυτό

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

20.

ά.4

Ν. 2017/1992 και

20 §4α

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη παροχής κατάλληλων εγκαταστάσεων, φροντίδας και προσοχής του ζώου από το άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή ασχολείται μ’ αυτό

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

21.

ά.4

Ν. 2017/1992 και

20 §4α

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη παροχής, σε επαρκή ποσότητα, της τροφής και του νερού που χρειάζεται από το άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή ασχολείται μ’ αυτό

– Παράλειψη παροχής των κατάλληλων δυνατότητων άσκησης από το άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή ασχολείται μ’ αυτό

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

22.

ά.4

Ν. 2017/1992 και

20 §4α

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη λήψης όλων των λογικών μέτρων για να μην το αφήσει να δραπετεύσει από το άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή έχει δεχθεί να ασχοληθεί μ’ αυτό

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

23.

ά.4

Ν. 2017/1992 και

20 §4α

Ν. 4039/2012

Κράτηση του ζώου ως συντροφιάς, εφόσον, παρότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το ζώο δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην αιχμαλωσία από το άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή έχει δεχθεί να ασχοληθεί μ’ αυτό

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

24.

ά.7

Ν. 2017/1992

και

20 §4α

Ν. 4039/2012

Εκγύμναση του ζώου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θίγεται η υγεία και η ευεξία του, κυρίως, πιέζοντάς το να ξεπεράσει τις ικανότητές του ή τη φυσική του δύναμη ή χρησιμοποιώντας τεχνητά μέσα που το πληγώνουν ή το κάνουν άσκοπα να πονά, να υποφέρει ή να αγωνιά

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

25.

ά.9

Ν. 2017/1992

και

20 §4α

Ν. 4039/2012

– Χρησιμοποίηση του ζώου σε διαφημίσεις, θεάματα, εκθέσεις, διαγωνισμούς ή παρόμοιες εκδηλώσεις, εκτός αν ο οργανωτής έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε τα ζώα να τύχουν κατάλληλης μεταχείρισης και αν η υγεία τους και η φυσική τους κατάσταση δεν τίθεται σε κίνδυνο

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

26.

ά.9

Ν. 2017/1992

και

20 §4α

Ν. 4039/2012

– Χορήγηση ουσιών σε ένα ζώο συντροφιάς, εφαρμογή θεραπείας ή χρήση μεθόδου, με σκοπό να αυξηθεί ή να ελαττωθεί το φυσικό επίπεδο των ικανοτήτων του κατά τη διάρκεια συναγωνισμού ή σε κάθε άλλη στιγμή, αν αυτό μπορεί να επιφέρει κάποιο κίνδυνο στην υγεία και στην καλή φυσική κατάστασή του

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

27.

ά.10

Ν. 2017/1992

και

20 §4α

Ν. 4039/2012

Χειρουργικές επεμβάσεις που προορίζονται να τροποποιήσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ζώου συντροφιάς ή που προορίζονται για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς, κυρίως το κόψιμο της ουράς, το κόψιμο των αυτιών, η τομή των φωνητικών χορδών, η αφαίρεση των νυχιών και των δοντιών, εκτός αν ο κτηνίατρος κρίνει αναγκαία μία μη θεραπευτική επέμβαση είτε για λόγους κτηνιατρικούς, είτε προς όφελος ενός συγκεκριμένου ζώου, είτε για να εμποδίσει την αναπαραγωγή

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

28.

ά.10

Ν. 2017/1992

και

20 §4α

Ν. 4039/2012

Επεμβάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων το ζώο θα υποστεί ή θα διακινδυνεύσει να αισθανθεί οδυνηρούς πόνους χωρίς αναισθησία και από έναν κτηνίατρο ή υπό τον έλεγχό του

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

29.

ά.11

Ν. 2017/1992

και

20 §4α

Ν. 4039/2012

Θανάτωση ενός ζώου συντροφιάς από πρόσωπο που δεν είναι κτηνίατρος ή άλλο αρμόδιο άτομο, εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις για να δοθεί τέλος στους πόνους ενός ζώου και εφόσον η βοήθεια ενός κτηνιάτρου ή ενός άλλου αρμόδιου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα ή για κάθε άλλη επείγουσα περίπτωση, που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία

 

Θανάτωση που δεν πραγματοποιείται με όσο το δυνατόν ελάχιστους πόνους, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες περιστάσεις

 

– Εφαρμογή μεθόδου θανάτωσης η οποία δεν αρχίζει με άμεση απώλεια των αισθήσεων ή δεν αρχίζει με την χορήγηση μιας βαθειάς γενικής αναισθησίας που να την ακολουθεί μια διαδικασία, η οποία θα προκαλεί το θάνατο κατά βέβαιο και τελειωτικό τρόπο, με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις

 

Πνιγμός και άλλες μέθοδοι, που προκαλούν ασφυξία, εκτός αν αυτές επιφέρουν τον μικρότερο δυνατό πόνο

 

Δηλητήριο η ναρκωτικού που η δόση και η εφαρμογή δεν μπορούν να ελεγχθούν κατά τρόπο ώστε να διασφαλισθεί ότι θα επιφέρουν τον μικρότερο δυνατό πόνο

 

Ηλεκτρική εκκένωση, εφόσον αυτή δεν γίνεται με την άμεση απώλεια των αισθήσεων.

 

Φυλάκιση 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή 5.000€ – 15.000€

 

 

3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Το ζώο απομακρύνεται από τον ιδιοκτήτη του προσωρινά και παραδίδεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο. Αν η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας μπορεί, επίσης, με διάταξή του να απαγορεύσει την απόκτηση κάθε άλλου ζώου από τον παραβάτη στο μέλλον.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Αρ.

Διατάξεις

Παραβάσεις

Κύρωση

1.

ά.5 §1 περ.α και 19

Ν. 4039/2012

 

– Παράλειψη μέριμνας για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (αρ. 17)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

2.

ά.5 §1 περ.α και 19

Ν. 4039/2012

 

– Παράλειψη μέριμνας και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του, πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτηση του

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

3.

ά.5 §1 περ.α και 19

Ν. 4039/2012

 

– Παράλειψη τοποθέτησης, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του, σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου, μεταλλικής κονκάρδας, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (αρ. 15)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

4.

ά.5 §1 περ.β και 19

Ν. 4039/2012

 

– Παράλειψη δήλωσης στον κτηνίατρο, μέσα σε πέντε ημέρες, της απώλειας του ζώου που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (αρ. 9)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

5.

ά.5 §1 περ.γ και 19

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου γενικώς, εκ μέρους του ιδιοκτήτη του, και ειδικότερα:

 

– Παράλειψη μέριμνας για την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν

 

– Παράλειψη μέριμνας για την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες

 

– Παράλειψη μέριμνας για τη διαβίωσή τους χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών)

 

– Παράλειψη φροντίδας για ιατρική περίθαλψη

 

– Παράλειψη φροντίδας για χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού

 

– Παράλειψη μέριμνας για την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

6.

ά.5 §1 περ.γ και 19

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη μέριμνας για την κτηνιατρική εξέταση του ζώου, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 2)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

7.

ά.5 §1 περ.γ και 19

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη μέριμνας για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει τις φυσικές του κινήσεις και την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 3)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

8.

ά.16 και 19

Ν. 4039/2012

Βασανισμός, κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ` αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός

 

Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δε θεωρείται ακρωτηριασμός.

 

Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 9)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

9.

ά.16 και 19

Ν. 4039/2012

– Πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου, με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

 

Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της μονομαχίας μεταξύ ζώων.

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 10)

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

10.

ά.16 και 19

Ν. 4039/2012

 

– Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, μη ειδοποίηση, από τον υπαίτιο της πράξης αυτής, άμεσα, του οικείου Δήμου, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα

 

Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της κατοχής του ζώου από την κατοχή του παραβάτη με διάταξη του εισαγγελέα

 

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι κυρίως οι υπάλληλοι της ελληνικής Αστυνομίας, της δημοτικής Αστυνομίας, της δασικής υπηρεσίας, των τελωνείων, των σταθμών υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα κατωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο του δήμου στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώνεται η παράβαση, εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό του και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών. Σε περίπτωση υποτροπής, διπλασιάζονται κάθε φορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αρ.

Διατάξεις

Παραβάσεις

Πρόστιμα

1.

ά.1 περ.β

και 21

Ν. 4039/2012

– Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη τήρηση, εκ μέρους τους, των κανόνων ευζωίας γενικώς, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

 

500€

2.

ά.1 περ.β

και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη μέριμνας για την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

 

500€

3.

ά.1 περ.β

και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη μέριμνας για την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

 

500€

4.

ά.1 περ.β

και 21

Ν. 4039/2012

τη διαβίωσή τους χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών)

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

 

 

500€

5.

ά.1 περ.β

και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη φροντίδας για ιατρική περίθαλψη

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

 

500€

6.

ά.1 περ.β

και 21

Ν. 4039/2012

 

– Παράλειψη φροντίδας για χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

 

500€

7.

ά.1 περ.β

και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη μέριμνας για την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 1)

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 5)

 

500€

8.

ά.4 §7, 5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς

 

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτηση του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του.

Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνομα του (όπως θάνατος, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη), το αργότερο εντός 15 ημερών από τη μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

 

300€

9.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη δήλωσης απώλειας του ζώου

 

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο.

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 4)

 

300€

10.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,

 

500€

11.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας

 

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας.

 

300€

12.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου, σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό, ή σε κάθε αλλαγή ιδιοκτήτη ή προσωρινού κατόχου

 

300€

13.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ (αρ. 2)

 

300€

14.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Παράλειψη στείρωσης, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες

 

300€

15.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

– Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εμβολιασμού και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 3)

 

100€

16.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου

100€

17.

ά.5 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης

 

 

*βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (αρ. 1)

 

300€

18.

ά.5 §7 και 21

Ν. 4039/2012

Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους

 

300€

19.

ά.5 §8 και 21

Ν. 4039/2012

Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο

3.000€

20.

ά.6 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια

 

3.000€

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

21.

ά.6 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων

 

1.000€ ανά ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

22.

ά.6 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών

 

1.000€ ανά ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

23.

ά. 6§1 και 21

Ν. 4039/2012

Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, μη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης

 

2.000€

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

24.

ά.6 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό

 

1.000€ για το πρώτο ζώο, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε επόμενο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

25.

ά.6 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για έλεγχο

 

1.000€ για το πρώτο ζώο, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε επόμενο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

26.

ά.6 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Εκτροφή για εμπορικούς σκοπούς, έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής

 

1.000€ για το πρώτο ζώο, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε επόμενο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

 

27.

ά.6 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό

 

1.000€ για το πρώτο ζώο, προσαυξημένο κατά 10% για κάθε επόμενο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

28.

ά.6 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων

 

1.000€ ανά ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

29.

ά.6 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων

 

1.000€ ανά ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

30.

ά.7 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια

5.000€ ανά ημέρα εκδήλωσης

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

31.

ά.7 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά α) Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση ή

β) προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει

 

1.000€ ανά ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

32.

ά.7 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε έκθεση

1.000€ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

33.

ά.8 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα

500€ ανά ζώο

34.

ά.8 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Διατήρηση και παραμονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο πολυκατοικίας

Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον υφίσταται η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών.

 

300€ το ζώο

35.

ά.10 §2 και 21

Ν. 4039/2012

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, χωρίς τα ζώα να είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς ή χωρίς να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.

 

300€ το ζώο

36.

ά.10 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατηγά πλοία για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς

 

5.000€

37.

ά.11 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα από τους υπευθύνους σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

600€

38.

ά.12 §1 και 21

Ν. 4039/2012

Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά του, πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται σε κοινό

 

20.000€ για κάθε ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

39.

ά.12 §2 και 21

Ν. 4039/2012

Διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ’ όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους.

 

10.000€ για κάθε ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

40.

ά.12 §2α και 21

Ν. 4039/2012

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους

 

5.000€ για κάθε ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

41.

ά.12 §3 και 21

Ν. 4039/2012

Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας

 

10.000€ για κάθε ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

42.

ά.12 §3 και 21

Ν. 4039/2012

 

Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών

 

 

10.000€ για κάθε ζώο

 

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας επιχείρησης από 1 μήνα έως 1 έτος

 

 

43.

ά.16 και 21

Ν. 4039/2012

Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, ιδίως δηλητηρίαση, κρέμασμα, πνιγμός, κάψιμο, σύνθλιψη και ακρωτηριασμός.

Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό δεν θεωρείται ακρωτηριασμός.

 

30.000€ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

44.

ά.16 και 21

Ν. 4039/2012

Πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού, στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή την σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

 

30.000€ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

45.

ά.16 και 21

Ν. 4039/2012

Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα

 

Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

 

300€

46.

ά.21

Ν. 4039/2012

Άρνηση ή παρακώλυση, με οποιονδήποτε τρόπο, του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων

 

300€

  

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

 

Διατάξεις

Υποχρέωση

1.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Γενική μέριμνα για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων.

 

2.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ή διαδημοτικών κτηνιατρείων και καταφύγιων αδέσποτων ζώων συντροφιάς από κάθε δήμο ή όμορους ή συνεργαζόμενους δήμους, επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους

 

3.

ά.12

Ν. 4039/2012

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα υπάρχοντα καταφύγια, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβολή σε κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση με ηλεκτρονική και καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση

 

4.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Υποβολή σε θεραπευτική αγωγή, αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα

 

5.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Υποβολή σε ευθανασία, αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους

 

6.

ά.12

Ν. 4039/2012

Επιστροφή στον ιδιοκτήτη των ζώων που περισυλλέγονται, αν διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους

 

7.

ά.12

Ν. 4039/2012

Υιοθέτηση από ενήλικα άτομα ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, αδέσποτων ζώων συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους

 

8.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Άμεση ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, σε περίπτωση υιοθέτησης, με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβολή σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό.

 

9.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Προσωρινή παραμονή ζώων συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών που δεν έχουν υιοθετηθεί στα καταφύγια ζώων που διατηρούν οι Δήμοι ή τα Διαδημοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ως τη συμπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) μηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

 

10.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Άμεση επανένταξη στο οικείο τους περιβάλλον ζώων συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί και, σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου, κρίνονται ότι είναι υγιή, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους

 

11.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Συγκρότηση, με απόφαση του δημάρχου, πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, την οποία απαρτίζουν δύο (2) άτομα οριζόμενα από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο δήμο ή στην οικεία περιφερειακή ενότητα, ένας (1) κτηνίατρος που ορίζεται από τον οικείο δήμο, ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

 

12.

ά.12

Ν. 4039/2012

– Δημιουργία δικτύου ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία από τους δήμους, τις περιφερειακές ενότητες και τις περιφέρειες

  


Βασιλική Δημ. Κονομόδη

Δικηγόρος