Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί

Παρέχουμε άμεση και αποτελεσματική νομική κάλυψη σε περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των εντολέων μας, επισπευδόμενης είτε από ιδιώτες δανειστές τους, είτε από το Δημόσιο και τα λοιπά δημόσια νομικά πρόσωπα, ιδίως μέσω της ακύρωσης ή της αναστολής εκτέλεσης των πράξεων κατάσχεσης και πλειστηριασμού εναντίον τους δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, προσωρινών διαταγών και διαταγών πληρωμής.