ΜονΔιοικΠρωτΤριπ 573/2019, ανάκτηση ενωσιακής αγροτικής ενίσχυσης

Ακυρώνει την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου βάσει της οποίας ο εντολέας μας όφειλε να επιστρέψει εντόκως αγροτική ενίσχυση που είχε λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 8.848,10 €, καθώς η αρμόδια Αρχή δεν συνέταξε την κατά νόμο προαπαιτούμενη έκθεση ελέγχου, εξετάζοντας παράλληλα τις έγγραφες παρατηρήσεις και τα προσκομισθέντα από τον εντολέα μας στοιχεία. Αναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση για να διενεργήσει τα νόμιμα.