ΜονΠρωτΚορ 208Σ/2023, προσημείωση υποθήκης

Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού 500.000,00 € σε ακίνητα της εντολέα μας προς εξασφάλιση απαίτησης τραπεζικού ιδρύματος κατ’ αυτής από δανειακή σύμβαση. Δέχεται ότι η προσημείωση υποθήκης πρέπει να εξαλειφθεί γιατί η απαίτηση του τραπεζικού ιδρύματος εξοφλήθηκε από την εντολέα μας.

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Αριθμός Απόφασης

208Σ/2023

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ευμορφία Τσότσου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Κορίνθου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 05/05/2023, χωρίς τη σύμπραξη του Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ… Κ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρευούσης στο Λουτράκι Κορινθίας (περιοχή …), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. … και Α.Φ.Μ. … – Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, νόμιμα εκπροσωπούμενης, όπως μεταβλήθηκε η νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ… Κ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την με αριθμό … (ΑΔΑ: …) απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κορινθίας, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ιωάννη Κονομόδη (Α.Μ.Δ.Σ.Κορ. 609).

Της καθ’ ης: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «Α… Β…», με έδρα την Αθήνα, οδός … αριθμ. …, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. … και Α.Φ.Μ. …, νομίμως εκπροσωπουμένης, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. … και Α.Φ.Μ. …, κατόπιν διάσπασης της τελευταίας (Διασπώμενης) με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στην νεοσυσταθείσα εταιρεία – πιστωτικό ίδρυμα (Επωφελούμενη), εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. … απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμούς πρωτ. … και … Ανακοινώσεις αντίστοιχα, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γ… Π… του Ε… και της Ε… δυνάμει του υπ’ αριθμόν 10.727/8-6-2021 ειδικού πληρεξούσιου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Βαλσαμίδου του Δημητρίου και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Δημ. Φίλη, κατοίκου Ζευγολατιού Κορινθίας, οδός Γ. Παπανδρέου αριθμ. 13 (Α.Μ.Δ.Σ.Κορ. 268).

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό και για την οποία προσδιορίστηκε δικάσιμος στις 05/05/2023.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι διάδικοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα ζητά ως ασφαλιστικό μέτρο να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 1982/2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία χορηγήθηκε στην «Α… Τ… ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ Ε.ΜΗ. … και Α.Φ.Μ. …, το δικαίωμα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού ΕΥΡΩ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00 €), πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων γενικά, του κεφαλαίου εγγραφομένου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλίζοντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ’ άρθρο 1289 ΑΚ, η οποία προσημείωση ενεγράφη την 28η-12-2011 στα βιβλία υποθηκών του Β’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, σε τόμο … και φύλλο …, σε ακίνητα της αιτούσης προς εξασφάλιση απαιτήσεως που είχε σε βάρος της από την υπ’ αριθμ. 3849550/30-1-2001 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (του λοιπού η «Σύμβαση»), η οποία καταρτίστηκε και υπογράφτηκε στην Κόρινθο στις 30-1-2001 μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ… Κ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της καθ’ ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, καθώς και των Σ… Κ… του Α…, Ν… Κ… του Α…, Α… Κ… του Σ… και Σ… Κ… του Γ… ως εγγυητών, όπως η Σύμβαση αυτή συμπληρώθηκε με τις από 30-1-2002, 16-2-2004, 12-10-2004, 19-10-2004, 13-1-2006, 19-12-2006, 4-10-2007, 19-3-2008, 14-11-2008, 16-4-2009, 4-5-2010, 3-10-2011 και 15-12-2011 πρόσθετες πράξεις αύξησης και εγγύησης, συναφθείσες και υπογραφείσες και αυτές στην Κόρινθο, συνολικής ονομαστικής αξίας της απαιτήσεως (του κεφαλαίου) ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000,00 €). Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. … απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. … και Α.Φ.Μ. … (εφεξής «Διασπώμενη»), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και μεταβίβασή του στην νεοσυσταθείσα εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα) με την επωνυμία «Α… Τ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «Α… Β…», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. … και Α.Φ.Μ. … (εφεξής «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ως άνω διάσπαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. … και … Ανακοινώσεις αντίστοιχα. Σε συνέχεια της διάσπασης η Διασπώμενη μετονομάστηκε σε «Α… Υ… Κ… Σ… ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Από την δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της ως άνω διάσπασης με απόσχιση κλάδου, η Επωφελούμενη υπεισήλθε αυτοδίκαια στις 16.4.2021, ως καθολική διάδοχος της Διασπώμενης, στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της τελευταίας, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της διάσπασης, και εν γένει σε κάθε δικαίωμα, υποχρέωση, έννομη σχέση και δραστηριότητα που αφορά τον ανωτέρω κλάδο. Στα στοιχεία ενεργητικού της Διασπώμενης στα οποία υπεισήλθε κατά τα ανωτέρω η Επωφελούμενη περιλαμβάνονται και όλες οι έννομες σχέσεις δανείων και πιστώσεων και τα εμπράγματα δικαιώματα της Διασπώμενης που υφίσταντο έως την έγκριση της διάσπασης στις 16.4.2021, μεταξύ των οποίων και οι απαιτήσεις της από την ανωτέρω σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και οι κάθε είδους εξασφαλίσεις υπέρ αυτών σε σχέση με αυτά. Ενόψει των ανωτέρω, οι εγγυήσεις και πάσης φύσεως ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις που είχαν παρασχεθεί υπέρ της Διασπώμενης έως την 16η.4.2021 σε σχέση με την Σύμβαση εξακολουθούν να υφίστανται και να ασφαλίζουν τις απαιτήσεις της Επωφελούμενης, υπό την ιδία ιδιότητα, από την Σύμβαση, όπως αυτή ισχύει.

Η ανάκληση της ως άνω 1982/2011 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου ζητείται λόγω μεταβολής των πραγμάτων, δηλαδή η καθ’ ης Τράπεζα έκανε δεκτό σχετικό αίτημα της αιτούσης να εξαλειφθεί η προαναφερόμενη προσημείωση υποθήκης.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 696 παρ. 3, 706 του Κ.Πολ.Δικ. και 1323, 1330 του ΑΚ, όπως τα τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ.

Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία, διότι πράγματι έχει αποσβεσθεί η απαίτηση προς εξασφάλιση της οποίας είχε εγγραφεί η προσημείωση υποθήκης και η καθ’ ης συναινεί στην ανάκληση της απόφασης δυνάμει της οποίας είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στα ακίνητα της αιτούσης που περιγράφονται στην ένδικη αίτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1982/2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στην καθ’ ης το δικαίωμα για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, η οποία ενεγράφη την 28η-12-2011 στα βιβλία υποθηκών του Β’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, σε τόμο … και φύλλο …, επί των αναλυτικά περιγραφόμενων στην ως άνω απόφαση ακινήτων της αιτούσης, και διατάσσει την εξάλειψη της ως άνω προσημείωσης υποθήκης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Κόρινθο, αυθημερόν.

 

Η ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ