ΜονΠρωτΚορ 22/2018, επιμέλεια και διατροφή τέκνων

Αναθέτει την αποκλειστική επιμέλεια τριών ανήλικων τέκνων στη διαζευγμένη μητέρα τους-εντολέα μας και υποχρεώνει τον εναγόμενο πατέρα τους-αντίδικό μας να καταβάλλει σε αυτήν, ως διατροφή για τα τέκνα τους, το ποσόν των 700€ μηνιαίως, κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, για 3 έτη.