ΜονΠρωτΚορ 34/2019, αυτοκινητική διαφορά

Κρίνει τον 1ο εναγόμενο-αντίδικό μας αποκλειστικά υπαίτιο ως προς την πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος. Υποχρεώνει την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον 1ο ενάγοντα-εντολέα μας το ποσόν των 20.000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, ενώ αναγνωρίζει την υποχρέωσή της να του καταβάλει το ποσόν των 4.121,60 € ως αποζημίωση για τις περιουσιακές ζημίες του και το ποσόν των 7.000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη. Ακόμη, υποχρεώνει την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον 2ο ενάγοντα-εντολέα μας το ποσόν των 10.000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, ενώ αναγνωρίζει την υποχρέωσή της να του καταβάλει το ποσόν των 1.944,00 € ως αποζημίωση για τις περιουσιακές ζημίες του.