ΜονΠρωτΚορ 35/2016, συντηρητική κατάσχεση περιουσίας

Διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση, δηλαδή την προσωρινή υλική και νομική δέσμευση, κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του καθ’ ου η αίτηση-αντιδίκου μας, είτε αυτό ευρίσκεται στην κατοχή του ιδίου είτε, τυχόν, άλλου προσώπου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ικανοποίηση της απαίτησης του εντολέως μας  μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση και, βάσει αυτής, να διαταχθεί ο πλειστηριασμός τους.