ΜονΠρωτΚορ 51/2022, κτηματολόγιο

Ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» σε ακίνητα των εντολέων μας στο κτηματολόγιο. Δέχεται ότι η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή πρέπει να διορθωθεί και ότι οι εντολείς μας πρέπει να καταχωριστούν στο κτηματολόγιο ως συγκύριοι των ακινήτων.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Αριθμός Απόφασης 51/2022

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης: 36/EM36/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Κτηματολογική Δικαστή Νάντια Παναγοπούλου (δυνάμει της με αρ. 100/2020 Πράξης), Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κορίνθου Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Ιωάννα – Δήμητρα Ζιούβα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 24-11-2021, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1. Π… Κ… του Κ…, κατοίκου Αθηνών, οδός Μ… αρ. …, με ΑΦΜ …, 2. Σ… Κ… του Κ…, κατοίκου Ζευγολατιού Κορινθίας, οδός … αρ. …, με ΑΦΜ …, και 3. Ε… χήρας Π… Κ…, το γένος Π… Κ…, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Α… αρ. …,  με ΑΦΜ …, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους, Ιωάννη Κονομόδη (AM 609 ΔΣΚορ), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 29-1-2021 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου και έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 36/EM36/3-2-2021, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ενόψει της οποίας εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης από τη σειρά του σχετικού πινακίου, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Στην υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες εκθέτουν ότι τυγχάνουν συγκύριοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος αυτών ενός αγρού, εκτάσεως κατά τους τίτλους κτήσης 10.000 τ.μ. περίπου, ευρισκόμενου στην θέση … της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας Άσσου Κορινθίας. Ότι το εν λόγω ακίνητο, το οποίο περιγράφεται επακριβώς κατά θέση και όρια,  απέκτησαν οι δύο πρώτοι, κατά τα ως άνω εξ αδιαιρέτου ποσοστά τους, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της αποβιωσάσης την … μητρός τους, Β… συζύγου Κ… Κ…, το γένος Π… Λ…, δυνάμει των με αρ. … και … δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, που μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, σε τ. …/α.α. … και σε τ. …/α.α. … αντίστοιχα. Ότι η τρίτη αιτούσα απέκτησε το ως άνω εξ αδιαθέτου ποσοστό της ως εκ διαθήκης κληρονόμος του αποβιώσαντος την … συζύγου της, Π… Κ…, την κληρονομία του οποίου έχει αποδεχθεί σιωπηρά. Ότι εκτός του ανωτέρω παράγωγου τρόπου, το ως άνω ακίνητο απέκτησαν, έκαστος εκείνων, και με τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας, αφού από το έτος 1995 οι δύο πρώτοι και από το έτος 2016 η τρίτη, συνεχώς και αδιαλείπτως, ασκούσαν τις περιγραφόμενες στο δικόγραφο πράξεις νομής έχοντας καλή πίστη και νόμιμο τίτλο, χωρίς ποτέ να ενοχληθούν από κάποιον κατά την άσκηση της νομής τους, προσμετρώντας στον χρόνο νομής τους τον χρόνο νομής των άμεσων και απώτερων δικαιοπαρόχων τους. Ότι εκ παραδρομής, κατά την κτηματογράφηση της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, δεν προέβησαν σε δήλωση ιδιοκτησίας αυτού ο πρώτος και ο δεύτερος των αιτούντων και η απώτερη δικαιοπάροχος της τρίτης αιτούσας, ήτοι η Γ… σύζυγος Γ… Κ…, η οποία απεβίωσε την … και είχε στην πλήρη κυριότητά της κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου το ως άνω ακίνητο, έχοντας αφήσει μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους της τα δύο τέκνα της, ήτοι τον σύζυγο της τρίτης αιτούσας, Π… Κ…, και τον Σ… Κ…. Ότι εξαιτίας των ανωτέρω ο συγκεκριμένος αγρός έχει καταχωριστεί στα σχετικά κτηματολογικά βιβλία και φύλλα σε δύο όμορα και συνεχόμενα γεωτεμάχια, με ΚΑΕΚ 28014… και 28014…, που εμφαίνονται εσφαλμένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Ότι οι αρχικές αυτές εγγραφές είναι ανακριβείς και προσβάλλουν το δικαίωμα συγκυριότητάς τους. Με βάση το ιστορικό αυτό, οι αιτούντες, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, ζητούν, κατά τη δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου της αίτησής τους, να διαταχθεί η διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, ώστε να αναγραφούν στα ανωτέρω ΚAEK 28014… και 28014… αντί του εσφαλμένου «άγνωστος ιδιοκτήτης»: i) ο  πρώτος αιτών ως (συν)δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, με τίτλο κτήσης αυτού το με αρ. … συμβόλαιο δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, σε τ. … και με α.α. …, ii) ο δεύτερος αιτών ως (συν)δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, με τίτλο κτήσης αυτού το με αρ. … συμβόλαιο δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, σε τ. … και με α.α. …, και iii) η απώτερη δικαιοπάροχος της τρίτης αιτούσας, Γ… χήρα Γ… Κ…, το γένος Π… Λ…, ως (συν)δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, με τίτλο κτήσης αυτής το με αρ. … συμβόλαιο ανταλλαγής εξ αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων ακινήτων του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασιλείου Σπηλιόπουλου ως νόμιμου αναπληρωτή του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία μεταγραφών του A’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, σε τ. … και με α.α. ….

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση στο δικαστήριο αυτό (άρθρο 6 παρ. 3 στοιχ. α’ εδ. α’ του ν. 2664/1998 και 29 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 3 στοιχ. α’ του ν. 2664/1998), δεδομένου ότι για το παραδεκτό της: α) έχει καταχωριστεί νομότυπα και εμπρόθεσμα στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο των επίδικων ακινήτων, με KAEK 28014… και 28014…, κατά το άρθρο 220 παρ. 1 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα  άρθρα 6 παρ. 3 στοιχ. α’ εδ. β’ και 12 παρ. 1 περ. ιβ’ του ν. 2664/1998 (βλ. σχετικά το με αρ. 1202/453/11-2-2021 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης  της Προϊσταμένης Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου), β) ασκήθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ημερομηνίας έναρξης του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, ήτοι από την 15-12-2005 (όπως η προθεσμία αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 37 v. 4361/2016, το άρθρο 1 παρ. 3 v. 4585/2018 και το άρθρο 102 παρ. 2 του ν. 4623/2019), γ) επικυρωμένο αντίγραφο της  κρινόμενης αίτησης και κλήση προς συζήτηση κοινοποιήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα (εντός της προθεσμίας των 20 ημερών από την κατάθεσή της) από τους αιτούντες στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατά το άρθρο 6 παρ. 3 στοιχ. α’ εδ. β’ του ν. 2664/1998 (βλ. την προσκομιζόμενη υπ’ αρ. 9202Ε/18-2-2021 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κατίνας Δανίκα), το οποίο δεν άσκησε παρέμβαση στην παρούσα δίκη, και δ) δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση άλλων αιτήσεων με παρόμοιο περιεχόμενο στο κτηματολογικό φύλλο των ακινήτων στα οποία αφορά η διόρθωση, εκτός από την υπό κρίση αίτηση (άρθρο 6 παρ. 3 στοιχ. α’ εδ. δ’ του ν. 2664/1998). Επιπροσθέτως, η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 369, 999, 1000, 1033, 1041, 1042, 1051, 1992, 1993, 1998, 1710, 1813 ΑΚ και των άρθρων 6 παρ. 1, 6 παρ. 3 στοιχ. α΄, 10 παρ. 1 και 11 παρ. 1 και παρ. 4 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, 68 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, για το παραδεκτό της συζήτησης της υπό κρίση αίτησης προσκομίζονται ακριβή αντίγραφα των κτηματολογικών φύλλων των επίδικων γεωτεμαχίων, με ΚΑΕΚ 28014… και 28014…, καθώς και αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος αυτών. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει  να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρα των αιτούντων, Ε… Τ…, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες, καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του με αρ. … συμβολαίου ανταλλαγής εξ αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων ακινήτων του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασιλείου Σπηλιόπουλου ως νόμιμου αναπληρωτή του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Α’ Κορίνθου, στον τ. … και με α.α. …, οι δύο αδερφές, Γ… σύζυγος Γ… Κ…, το γένος Π… και Κ… Λ…, και Β… σύζυγος Κ… Κ…, το γένος Π… και Κ… Λ…, απέκτησαν, η καθεμία κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, έναν αγρό, εκτάσεως 10 περίπου  στρεμμάτων, στη θέση … στην τότε κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Άσσου Κορινθίας. Ο αγρός αυτός συνορεύει, σύμφωνα με το ανωτέρω συμβόλαιο, ανατολικά με Σ… Μ…, Κ… Κ… και κληρονόμους Μ… Θ…, δυτικά με κληρονόμους Ι… Δ…, βόρεια με δρομίσκο και νότια με κληρονόμους Μ… Θ… και ρουμάνι. Το συγκεκριμένο ακίνητο σήμερα φέρεται να έχει καταχωριστεί σε δύο συνεχόμενα και όμορα γεωτεμάχια, με ΚΑΕΚ 28014… και 28014…, με επιφάνεια 5.023 τ.μ. και 2.580 τ.μ. αντίστοιχα. Περαιτέρω, η ως άνω αρχική συγκυρία, Β… σύζυγος Κ… Κ…, απεβίωσε στις … αδιάθετη, άφησε δε πλησιέστερους συγγενείς της τον σύζυγό της και τα τέκνα της, ήτοι τους δύο πρώτους των αιτούντων. Ο σύζυγός της, ακολούθως, αποποιήθηκε νομίμως και  εμπροθέσμως  την επαχθείσα σε εκείνον κληρονομία και έτσι οι δύο πρώτοι των αιτούντων αποδέχθηκαν την κληρονομία εκείνης. Ειδικότερα, ο πρώτος αιτών, δυνάμει του με αρ. … συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, που μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Α’ Κορίνθου (σε τ. … και με α.α. …), αποδέχθηκε ρητά την κληρονομία της αποβιωσάσης μητρός του, μεταξύ άλλων και στο επίδικο ακίνητο, κατά το ποσοστό του, ήτοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας αυτού. Ο δεύτερος αιτών, δυνάμει του με αρ. … συμβολαίου αποδοχής κληρονομίας του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νομίμως στα ίδια βιβλία μεταγραφών (σε τ. … και με α.α. …), αποδέχθηκε ρητά την κληρονομία της αποβιωσάσης μητρός του, μεταξύ άλλων και στο επίδικο ακίνητο, κατά το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας αυτού. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η Γ… σύζυγος Γ… Κ…, συγκυρία του επίδικου ακινήτου κατά το υπόλοιπο ποσοστό (50% εξ αδιαιρέτου αυτού), απεβίωσε την … και άφησε μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους της τα δύο τέκνα της, ήτοι τον Π… Κ… (σύζυγο της τρίτης αιτούσας) και τον Σ… Κ…, κατ’ ισομοιρία, ήτοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου (έκαστο αυτών). Ακολούθως, την … απεβίωσε ο σύζυγος της τρίτης αιτούσας, Π… Κ… του Γ…, και με την από 12-7-2016 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αρ. … πρακτικό δημοσίευσης ιδιόγραφης διαθήκης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και κηρύχθηκε κυρία με την με αρ. … πράξη, εγκατέστησε την σύζυγό του και τρίτη αιτούσα ως μοναδική κληρονόμο του επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Η τρίτη αιτούσα αποδέχθηκε την κληρονομία του ανωτέρω συζύγου της με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αποποίησης και την ενεργό ανάμειξή της σε αυτή, συνεπώς έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει την υπό κρίση αίτηση. Επιπροσθέτως, αποδείχθηκε ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην περιοχή του Άσσου Κορινθίας, οι δύο πρώτοι αιτούντες και η δικαιοπάροχος της τρίτης αιτούσας, ήτοι η Γ… σύζυγος Γ… Κ…, το γένος Π… και Κ… Λ…, εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση ιδιοκτησίας με τα προαναφερθέντα εξ αδιαιρέτου ποσοστά τους επί του επίδικου ακινήτου, με συνέπεια αυτό να καταχωριστεί σε δύο γεωτεμάχια με τα προαναφερθέντα ΚΑΕΚ και με την εσφαλμένη ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, θα πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί η διόρθωση των κατά τα προαναφερόμενα ανακριβών εγγραφών στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και φύλλα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Α’ Κορίνθου, και ήδη Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, ώστε στα ακίνητα με ΚΑΕΚ 28014… και 28014… να διαγραφούν οι εγγραφές «άγνωστος ιδιοκτήτης» και να καταχωριστούν: α) ο πρώτος αιτών, Π… Κ… του Κ…, ως (συν)δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, με τίτλο κτήσης αυτού το με αρ. … συμβόλαιο δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, στον τ. … και με α.α. …, β) ο δεύτερος αιτών, Σ… Κ… του Κ…, ως (συν)δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, με τίτλο κτήσης αυτού το με αρ. … συμβόλαιο δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, στον τ. … και με α.α. …, και γ) η  δικαιοπάροχος της τρίτης αιτούσας, Γ… χήρα Γ… Κ…, το γένος Π… και Κ… Λ…, ως (συν)δικαιούχος του εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, με τίτλο κτήσης αυτής το με αρ. … συμβόλαιο ανταλλαγής εξ αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων ακινήτων του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασιλείου Σπηλιόπουλου ως νόμιμου αναπληρωτή του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Σωτηρίου Καραμπέτσου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου, στον τ. … και με α.α. ….

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Κόρινθο, χωρίς την παρουσία των αιτούντων και του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους, την 16-3-2022.

 

 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ