ΜονΠρωτΚορ 84/2015, αυτοκινητική διαφορά

 Δέχεται ότι ο 1ος εναγόμενος-αντίδικός μας από κοινού με τρίτο πρόσωπο υπήρξαν αποκλειστικά υπαίτιοι ως προς την πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος. Υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλουν στους ενάγοντες-εντολείς μας τα ποσά των 22.800 € στον πατέρα, των 20.000 € στη μητέρα, των 10.000 € στην αδελφή και των 5.000 € σε έκαστο εκ των παππού και των δύο γιαγιάδων του αποβιώσαντος ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν λόγω του θανάτου του συγγενούς τους στο τροχαίο. Επιδικάζει στο 1ο εκ των ως άνω προσώπων αποζημίωση ύψους 2.800 € προς αποκατάσταση της ζημίας του από τις δαπάνες της κηδείας του υιού του. Ακόμη, αναγνωρίζει την υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν σε κάθε έναν από τους τρεις πρώτους ενάγοντες ποσόν ύψους 20.000 € και σε κάθε έναν από τους υπόλοιπους ενάγοντες ποσόν ύψους 5.000 €.