Ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο

Δημόσια νομικά πρόσωπα - είδη

Τα δημόσια νομικά πρόσωπα διακρίνονται στις εξής τρεις (3) κατηγορίες:

 1. Στο Δημόσιο (νομικό πρόσωπο του Κράτους)

 2. Στα δημόσια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), (λ.χ. ΟΤΑ, Δικηγορικοί Σύλλογοι), και

 3. Στα δημόσια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), (λ.χ. ΟΣΕ, ΗΣΑΠ).

Διοικητικές προσφυγές - είδη και χαρακτηριστικά

Πίνακας βασικών εννοιολογικών στοιχείων

Αίτηση

Θεραπείας/

Χαριστική

(απλή, άτυπη)

Ιεραρχική

(απλή, άτυπη)

Ειδική

Ενδικοφανής

Έννομο συμφέρον

                 Αποκατάσταση υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης

Λειτουργία

Προστατευτική των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των διοικουμένων

Νομιμοποιητική της διοικητικής δράσης, με την έννοια του αυτοελέγχου της ως προς την τήρηση της αρχής της νομιμότητας

Ειρηνευτική της διαταραχθείσης έννομης σχέσης μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου

Διηθητική ως προς τις υποθέσεις που θα αχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων

Συνταγματική θεμελίωση

άρθρο 10 Σ

(έμμεσα στο άρθρο 25 §1 Σ: αρχή του κράτους δικαίου και αρχή της νομιμότητας)

Νομοθετικό πλαίσιο

άρθρα

24 ΚΔΔιαδ,

26 ΚΔΔιαδ,

67 ΚΔΔ

άρθρα

24 ΚΔΔιαδ,

26 ΚΔΔιαδ,

67 ΚΔΔ

άρθρα

16 ΚΔΔιαδ,

25 ΚΔΔιαδ,

26 ΚΔΔιαδ,

67 ΚΔΔ

άρθρα

16 ΚΔΔιαδ,

25 ΚΔΔιαδ,

26 ΚΔΔιαδ,

63§3 ΚΔΔ,

45§2 ΠΔ 18/1989

Ανάγκη ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης

    ✕

    ✕

    ✓

    ✓

Κατά διοικητικής παραλείψεως

    ✕

    ✕

    ✓

    ✓

Κατά κανονιστικής διοικητικής πράξης

   

   

    ✓

    ✓

Δικονομικές έννομες συνέπειες ασκήσεως

Διακοπή προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή αίτησης ακυρώσεως

Διακοπή προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή αίτησης ακυρώσεως

Διακοπή προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή αίτησης ακυρώσεως

Παραδεκτό προσφυγής ή αίτησης ακυρώσεως

Αίτημα ως προς την προσβληθείσα διοικητική πράξη

Ανάκληση

ή

τροποποίηση

Ακύρωση

Ακύρωση

Ακύρωση

ή

τροποποίηση

Εύρος ελέγχου προσβληθείσης διοικητικής πράξης

Νομιμότητας

και

σκοπιμότητας

Νομιμότητας

και

σκοπιμότητας

Νομιμότητας

Νομιμότητας

και

σκοπιμότητας

Προθεσμία άσκησης

   

   

    ✓

    ✓

Διοικητική υποχρέωση ενημέρωσης ως προς την δυνατότητα άσκησης

 

   

 

   

    ✓

    ✓

Αρμόδιο όργανο

Εκδόν

Ιεραρχικώς

προϊστάμενο

Εκδόν

ή

ιεραρχικώς προϊστάμενο

ή

ειδικώς συγκροτημένο

Εκδόν

ή

ιεραρχικώς προϊστάμενο

ή

ειδικώς συγκροτημένο

Αναστολή εκτέλεσης προσβληθείσας διοικητικής πράξης

     ✓

    ✓

    ✓

    ✓

Απαγόρευση χειροτέρευσης θέσης διοικουμένου

    

   

    ✓

 

   

Προθεσμία γνωστοποίησης απόφασης επί της προσφυγής        (αν δεν ορίζεται διαφορετική)

      30 ημέρες

      30 ημέρες

       30 ημέρες

        3 μήνες

Εκτελεστότητα της απόφασης επί της προσφυγής

        ✓    σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή

      ✓    σε περίπτωση που απορριφθεί κατόπιν νέας ουσιαστικής έρευνας, η οποία προκύπτει από την αιτιολογία της απόφασης

            σε περίπτωση που απορριφθεί χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα, οπότε η απόφαση αποτελεί πράξη απλώς βεβαιωτική της προηγούμενης

    ✓

σε κάθε              περίπτωση

 

Παραδείγματα συχνά απαντώμενων διοικητικών προσφυγών

Ιεραρχικές προσφυγές

 • «ένσταση» αναδόχου δημοσίου έργου βάσει δημοσίας συμβάσεως κατά αποφάσεων της διευθύνουσας την κατασκευή του έργου υπηρεσίας ενώπιον της προϊσταμένης αυτής Αρχής, ως προϋπόθεση του παραδεκτού «αιτήσεως θεραπείας»* (άρθρο 12 Ν 1418/1984)

Ειδικές προσφυγές

 • ειδική προσφυγή κατά αποφάσεων οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων τους ενώπιον του ελεγκτή νομιμότητας, ως προϋπόθεση του παραδεκτού ένδικης προσφυγής* (άρθρο 227 Ν 3852/2010)

 • ειδική προσφυγή κατά αποφάσεων οργάνων των Δήμων και των νομικών προσώπων τους ενώπιον του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας (άρθρο 150 Ν 3463/2006)

Ενδικοφανείς προσφυγές

 • ενδικοφανής προσφυγή φορολογουμένων κατά αποφάσεων της φορολογικής Διοίκησης ενώπιον της εσωτερικής υπηρεσίας επανεξέτασης της φορολογικής Διοίκησης (άρθρο 63 ΚΦΔ)

 • ενδικοφανής προσφυγή ασφαλισμένων κατά πράξεων επιβολής εισφορών ή προστίμων από ασφαλιστικούς φορείς ενώπιον των τοπικών διοικητικών επιτροπών

 • ενδικοφανής προσφυγή κατά αποφάσεων του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας ενώπιον ειδικής επιτροπής (άρθρο 151 Ν 3463/2006)

 • «προδικαστική προσφυγή» ενδιαφερομένων προς σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, προ της σύναψης αυτής, ως προϋπόθεση του παραδεκτού αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων* (άρθρο 4 Ν 3886/2010)

 • «αίτηση θεραπείας» αναδόχων ή κυρίων δημοσίου έργου βάσει δημοσίας συμβάσεως κατά αποφάσεων της διευθύνουσας την κατασκευή του έργου υπηρεσίας ή της προϊσταμένης αυτής Αρχής ενώπιον του Υπουργού Δημοσίων Έργων (άρθρο 12 Ν 1418/1984)

 • «αίτηση αναθεωρήσεως» προμηθευτών βάσει δημόσιας σύμβασης κατά αποφάσεων που επιβάλλουν κύρωση σε αυτούς ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού (άρθρο 47 ΠΔ 173/1990)

 *ιδιόμορφη δικονομική έννομη συνέπεια ασκήσεως

Ευθύνη Δημοσίου/ΝΠΔΔ με βάση το δημόσιο δίκαιο (αστική ευθύνη του Δημοσίου) - χαρακτηριστικά

 • Η ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με βάση το δημόσιο δίκαιο (αστική ευθύνη του Δημοσίου) θεμελιώνεται στα ά.105 και 106 ΕισΝΑΚ.

 • Εγείρεται από τον διοικούμενο αγωγή ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων.

 • Ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο.

 • Παραδείγματα: 1) παράλειψη συντήρησης των οδών και αποκατάστασης των φθορών τους από Δήμο, Περιφέρεια ή το Δημόσιο, 2) παράνομος πυροβολισμός και θανάτωση πολίτη από αστυνομικό.

Ευθύνη Δημοσίου/ΝΠΔΔ με βάση το ιδιωτικό δίκαιο - χαρακτηριστικά

 • Η ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με βάση το ιδιωτικό δίκαιο θεμελιώνεται στα ά.104 και 106 ΕισΝΑΚ, σε συνδ. με τα ά.71 και 914 ΑΚ.

 • Εγείρεται από τον ιδιώτη αγωγή ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων.

 • Ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο.

Κυριότερα δημόσια νομικά πρόσωπα - περιπτωσιολογία

ΚΡΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΦΥΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ:

1. Αττικής

2. Μακεδονίας-Θράκης

3. Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας

4. Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας

5. Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου

6. Αιγαίου

7. Κρήτης

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ->

Τμήμα Αδειών Διαμονής Αλλοδαπών ->

Υπηρεσία μιας Στάσης

(έκδοση αδειών διαμονής)

Διεύθυνση Δασών ->

Δασαρχείο

Διεύθυνση Υδάτων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.)

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας
Α.Ε.

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε.

ΤΡΑΙΝ.Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε.

Ελληνικό Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.)

(διαπίστευση προδιαγραφών του I.S.O.
-International Organization for Standardization- ,
του E.N. -European
Norms-
και του ΕΛ.Ο.Τ.)

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.
(ΕΛ.Ο.Τ.)

(π.χ. των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων –
Κ.Τ.Ε.Ο.)

Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ->

Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από
Ατυχήματα Αυτοκινήτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Πελοποννήσου ->

Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ->

1. Αστυνομικό Τμήμα
Κορίνθου,

2. Τμήμα ασφάλειας
Κορίνθου και

3. Τμήμα Τροχαίας
Κορίνθου

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Αστυνομική Ακαδημία

[ 1. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,

2. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας,

3. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας και

4. Σχολή Εθνικής Ασφαλείας ]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας:

α. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)

β. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.)

[Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)]

γ. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.):

[ 1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο
Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.),

2. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε.
(Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.),

3. Ενιαίο Ταμείο Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.):

( α. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.),

β. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών
(Τ.Σ.Α.Υ.),

γ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.),

δ. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων,

ε. Τομέας Υγείας Υγειονομικών,

στ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών,

ζ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς,

η. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης,

θ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.) )

4. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Ο.Α.Ε.Ε.),

5. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.),

6. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας,

7. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων,

8. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(Κ.Ε.Α.Ο.) ]

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Παιδικοί Σταθμοί

Νηπιαγωγεία

Σχολεία

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού
Τομέα:

1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

[ Σχολές:

α. Νομική

β. Φιλοσοφική

γ. Επιστημών Αγωγής

δ. Θεολογική

ε. Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

στ. Θετικών Επιστημών

ζ. Επιστημών Υγείας

η. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού]

2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών

6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

7. Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.)

8. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

9. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.)

10. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.)

11. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

13. Πανεπιστήμιο Πατρών

14. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

15. Πανεπιστήμιο Κρήτης

16. Πολυτεχνείο Κρήτης

17. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

18. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

19. Ιόνιο Πανεπιστήμιο

20. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

22. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα:

1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

2. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

3. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

4. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής
Μακεδονίας

5. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής
Μακεδονίας

6. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης

7. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

8. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς
Ελλάδας

9. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής
Ελλάδας

10. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

11. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πελοποννήσου

12. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

13. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιόνιων
Νήσων

14. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δημόσια Νοσοκομεία (Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Ε.Σ.Υ.)
:

Νοσοκομείο ΄΄Ευαγγελισμός΄΄

Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Κέντρο Αποκατάστασης Τραυματιών (Κ.Α.Τ.)

΄΄Αττικό΄΄ Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

΄΄417΄΄ Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

΄΄401΄΄ Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

΄΄251΄΄ Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Οφθαλμιατρείο Αθηνών

΄΄Αγία Βαρβάρα΄΄ Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής

΄΄Αγία Ελένη- Σπηλιοπούλειο΄΄ Παθολογικό
Νοσοκομείο Αττικής

΄΄Αγία Σοφία΄΄ Νοσοκομείο Παίδων

΄΄Άγιος Σάββας΄΄ Αντικαρκινικό-Ογκολογικό
Νοσοκομείο Αθηνών

΄΄Αρεταίειο΄΄ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αθηνών

΄΄Ασκληπιείο΄΄ Νοσοκομείο Βούλας

΄΄Ιπποκράτειο΄΄ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

΄΄Σισμανόγλειο΄΄ Νοσοκομείο

΄΄Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ΄΄ Γενικό
Νοσοκομείο Αττικής

΄΄Δρομοκαίτειο΄΄ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής

΄΄Αιγινήτειο΄΄ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Πανεπιστημίου Αθηνών

΄΄Ανδρέας Συγγρός΄΄ Νοσοκομείο Αφροδίσιων και
Δερματικών Νόσων

΄΄Γεώργιος Γεννηματάς΄΄ Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο

΄΄Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού΄΄ Γενικό
Νοσοκομείο Παίδων

΄΄Σωτηρία΄΄ Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών

΄΄Δαφνί΄΄ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

΄΄Τζάνειο΄΄ Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο
Πειραιά

΄΄Άγιος Παντελεήμων΄΄ Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας-Πειραιά

΄΄Ιπποκράτειο΄΄ Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

΄΄’Αγιος Δημήτριος’’ Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

΄΄Άγιος Παύλος΄΄ Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

΄΄American Hellenic Educational Progressive Association – Α.Χ.Ε.Π.Α.΄΄
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης΄΄

Κέντρα Υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας του Ε.Σ.Υ.)

Τοπικές Μονάδες Υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας του Ε.Σ.Υ.)

Περιφερειακά Ιατρεία (Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας του Ε.Σ.Υ.)

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ιατρικοί Σύλλογοι

Οδοντιατρικοί Σύλλογοι

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εθνική Πινακοθήκη

Εθνική Βιβλιοθήκη

Ακαδημία Αθηνών

Μουσείο της Ακρόπολης

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Εθνική Λυρική Σκηνή

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ.) Α.Ε.

Εθνικό Θέατρο Αθηνών

Ωδείο Αθηνών

Εθνικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ορχήστρα των Χρωμάτων

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής

Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής

Ελληνικό Κέντρου Κινηματογράφου

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης ->

1.
Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών
->

Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων και Επιθεώρησης
Δικαστικών Λειτουργών

Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών

Τμήμα Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών και

Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων.

2.
Διεύθυνση Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων,

Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
->

Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία

Δικηγορικοί Σύλλογοι

Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι

Εθνική Σχολή Δικαστών

Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε.:

1. Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

α. Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας
(Α.Μ.Ε.Λ.) Α.Ε.

β. Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς
(Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε.

γ. ΤΡΑΜ Α.Ε.

2. Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε.:

α. Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.) Α.Ε.

β. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής
Αθηνών-Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π.) Α.Ε.

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Ο.Α.Σ.Θ.) Α.Ε.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.) Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας

Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος

Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.)

ΔΗΜΟΙ

(325)

Δημοτικές Βιβλιοθήκες

Δημοτικές Πινακοθήκες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

1. Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη

2. Κεντρική Μακεδονία

3. Δυτική Μακεδονία

4. Ήπειρος

5. Θεσσαλία

6. Ιόνιοι Νήσοι

7. Αττική

8. Δυτική Ελλάδα

9. Στερεά Ελλάδα

10. Πελοπόννησος

11. Βόρειο Αιγαίο

12. Νότιο Αιγαίο

13. Κρήτη

Διεύθυνση μεταφορών
και επικοινωνιών

(έκδοση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ->

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.),
(118),

Τελωνεία (94),

Χημείο του Κράτους

Νομικά πρόσωπα - είδη

Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε δημόσια νομικά πρόσωπα (λ.χ. Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ) και σε ιδιωτικά νομικά πρόσωπα (λ.χ. σωματεία, ΟΕ, ΑΕ).

Όρια ταχύτητας - περιπτωσιολογία

 1. Εντός κατοικημένων περιοχών, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας όλων των αυτοκίνητων οχημάτων και για όλα τα είδη οδών είναι τα 50 χλμ/ώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό όριο με ειδική σήμανση (ά.20 παρ.1 ΚΟΚ).

 2. Εκτός κατοικημένων περιοχών, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτοκίνητων οχημάτων και των μοτοσικλετών άνω των 125 κ.ε. είναι:

  • 130 χλμ/ώρα στους αυτοκινητοδρόμους

  • 110 χλμ/ώρα στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και

  • 90 χλμ/ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Εκτός κατοικημένων περιοχών πάλι, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των μοτοσικλετών μέχρι 125 κ.ε. είναι:

  • 80 χλμ/ώρα στους αυτοκινητοδρόμους

  • 80 χλμ/ώρα στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και

  • 70 χλμ/ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο (ά.20 παρ.2 ΚΟΚ).

Η διάκριση των αυτοκινητοδρόμων από τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι ευχερής, αφού οι αυτοκινητόδρομοι έχουν τις πινακίδες με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Αντίθετα, δυσχερής είναι η διάκριση των οδών ταχείας κυκλοφορίας από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, αφού οι πρώτες έχουν πάντα πινακίδες με μπλε χρώμα, το δε δεύτερο έχει σχεδόν πάντοτε πινακίδες μπλε χρώματος και σπανίως λευκές.

Παράνομες (ελαττωματικές) διοικητικές πράξεις - είδη

Κατά την ορθότερη άποψη (Σιούτη Γλ. σε Γέροντα Απ. κλπ., Διοικητικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2010), οι παράνομες ή ελαττωματικές διοικητικές πράξεις διακρίνονται στα εξής τρία (3) είδη:

 1. Στις ανυπόστατες διοικητικές πράξεις, οι οποίες είναι διοικητικές πράξεις που είτε δεν έχουν καμία σχέση με την Διοίκηση, δηλαδή δεν προέρχονται από διοικητικό όργανο, είτε η διαδικασία παραγωγής τους δεν έχει συμπληρωθεί. Είναι, λ.χ., ανυπόστατη η διοικητική πράξη η οποία δεν φέρει υπογραφή.

 2. Στις άκυρες διοικητικές πράξεις, οι οποίες είναι διοικητικές πράξεις που προέρχονται από την Διοίκηση και των οποίων η διαδικασία παραγωγής έχει ολοκληρωθεί, αλλά φέρουν ένα τόσο πρόδηλο και ουσιώδες νομικό ελάττωμα, το οποίο, χωρίς να τους στερεί την υπόσταση, τις απογυμνώνει από το κύρος τους. Είναι, λ.χ., άκυρη η διοικητική πράξη η οποία εκδίδεται από όργανο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά αφορά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και

 3. Στις ακυρώσιμες διοικητικές πράξεις, οι οποίες είναι διοικητικές πράξεις που πάσχουν από κάποιο νομικό ελάττωμα, αλλά όχι προφανές ή τέτοιας βαρύτητας που να τους στερεί την υπόσταση ή το κύρος. Είναι, λ.χ., ακυρώσιμη η διοικητική πράξη με την οποία επιβάλλεται φόρος διπλάσιος του νόμιμου.

Η πρακτική σημασία της ανωτέρω διάκρισης είναι ότι οι ανυπόστατες και οι άκυρες διοικητικές πράξεις δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν χρειάζεται καν να ακυρωθούν ή να ανακληθούν. Τυχόν ένδικο βοήθημα το οποίο ασκείται κατ’ αυτών απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εάν, όμως, έχουν εφαρμοσθεί, είτε αναγνωρίζεται το ανυπόστατο ή η ακυρότητά τους, είτε (για λόγους έμφασης και ασφάλειας δικαίου) ακυρώνονται. Αντιθέτως, οι ακυρώσιμες διοικητικές πράξεις παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους μέχρις ότου ακυρωθούν δικαστικά ή ανακληθούν διοικητικά.

Φόροι - είδη

Οι φόροι, ανάλογα με το αντικείμενό τους, διακρίνονται στις εξής τρεις (3) κατηγορίες (ά.78 παρ.1 Σ):

 1. Στους φόρους εισοδήματος. Εδώ ανήκει κυρίως ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ο οποίος ρυθμίζεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν 4172/2013).

 2. Στους φόρους περιουσίας. Εδώ ανήκουν κυρίως ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος ρυθμίζεται από τον Ν 4223/2013, και ο φόρος των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο οποίος ρυθμίζεται από τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (Ν 2961/2001). Και

 3. Στους φόρους επί της δαπάνης. Εδώ ανήκουν κυρίως ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος ρυθμίζεται από τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΚΦΠΑ, Ν 2859/2000), και ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος ρυθμίζεται από τον Ν 1587/1950.