ΠολΠρωτΚορ 143/2015, εμπράγματη διαφορά

Δουλεία διόδου από ακίνητο. Κηρύσσει την απόσβεση της δουλείας διόδου του εναγομένου-αντιδίκου μας, δηλαδή καταργεί το δικαίωμα αυτού να διέρχεται από το ακίνητο της κυριότητος του εντολέως μας, καθ’ ότι το ακίνητο του πρώτου διαθέτει, πλέον, προσόψεις σε δημοτικές οδούς και, συνεπώς, η εκ μέρους του χρήση της εδαφικής λωρίδος του εντολέως μας δεν είναι πλέον απαραίτητη.