ΠολΠρωτΚορ 22/2017, εμπράγματη διαφορά

Προσβολή κυριότητος ακινήτου. Αναγνωρίζει ότι ο ενάγων-εντολέας μας είναι κύριος του ακινήτου και ότι αποβλήθηκε παράνομα από τον εναγόμενο-αντίδικο. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να αποδώσει το καταληφθέν τμήμα και να επαναφέρει το ακίνητο στην προ της αποβολής του εντολέα μας κατάσταση.