ΤριμΕφΝαυ 52/2021, προσβολή της προσωπικότητας

Δέχεται ότι ο εφεσίβλητος-αντίδικος προσέβαλε παράνομα και υπαίτια την προσωπικότητα του εκκαλούντος-εντολέως μας με λόγω και έργω απειλές και εξύβριση. Τον υποχρεώνει να του καταβάλει το ποσό των 2.000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του προκάλεσε.