Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, δηλαδή των φυσικών προσώπων που δεν διαθέτουν εμπορική ιδιότητα και έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών, μέσω της υπαγωγής τους στον νόμο 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη»). Ενδεικτικά, υπάγονται στο ρυθμιστικό αυτό πεδίο χρέη από τραπεζικά δάνεια (στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες κλπ.), από δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από φόρους προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (νυν Ε.Φ.Κ.Α.). Στις έννομες συνέπειες της υπαγωγής των εντολέων μας στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

  • Η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων τα οποία εκκρεμούν εις βάρος τους δια της εκδόσεως προσωρινής διαταγής

  • Η ολική ή μερική διαγραφή των χρεών τους («κούρεμα χρέους»)

  • Η αποπληρωμή των οφειλών τους σε μεγάλο χρονικό διάστημα, προσαρμοσμένο στην οικονομική δυνατότητα των οφειλετών, με την καταβολή άτοκων μηνιαίων δόσεων («επιμήκυνση χρέους»)

  • Η εξαίρεση από τον αναγκαστικό πλειστηριασμό των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες από αυτούς και τις οικογένειές τους («διάσωση πρώτης κατοικίας»)

  • Η αποφυγή της εκποίησης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων (αυτοκινήτων, αγροτεμαχίων κλπ.), προς ικανοποίηση των δανειστών τους